Centrum doskonalenia zawodowego nauczycieli

SZANOWNI DYREKTORZY, WICEDYREKTORZY, NAUCZYCIELE.

Centrum Kształcenia Nauczycieli przedstawia informacje o zaplanowanych do realizacji formach doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
Przy jej opracowaniu uwzględniono diagnozę potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów i nauczycieli, wnioski z ewaluacji przeprowadzonych usług oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN.

Nasza oferta zorientowana jest na udzielanie Państwu wsparcia  w  racjonalnym  planowaniu, optymalnej organizacji i efektywnej realizacji zadań zawodowych. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjała:

  • doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych,
  • wzbogacaniu warsztatu pracy,
  • przygotowaniu do pełnienia nowych ról zawodowych,
  • rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej,
  • wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.

W bieżącym roku szkolnym będziemy kontynuować działania w zakresie kompleksowego wspierania szkół/placówek, organizacji sieci współpracy i samokształcenia zespołów metodycznych, zadaniowych i innowacyjnych, a wyniki ich prac będą upowszechniane w celu inspirowania nauczycieli do kreatywności pedagogicznej.

Oprócz zaprezentowanych form doradztwa i doskonalenia przewidujemy organizację  innych  spotkań  edukacyjnych,  których  tematyka   będzie   zależna  od  potrzeb     i zainteresowań zgłaszanych na bieżąco w ciągu roku  szkolnego. 
Jesteśmy przekonani, że Państwa propozycje, sugestie i uwagi przyczynią się do wzbogacenia i urozmaicenia niniejszej oferty. Życzymy Państwu wielu sukcesów pedagogicznych i satysfakcjonującej współpracy z Centrum Kształcenia Nauczycieli .

ZARZĄDZANIE W EDUKACJI

PDF Embedder requires a url attribute

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


EDUKACJA HUMANISTYCZNA I ARTYSTYCZNA


EDUKACJA CZYTELNICZA, PROMOCJA BIBLIOTEK SZKOLNYCH


EDUKACJA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA I POMIAR DYDAKTYCZNY


EDUKACJA PROZDROWOTNA


OPIEKA, WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA


EDUKACJA INFORMATYCZNA


EDUKACJA ZAWODOWA


TECHNIKA I WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE


BHP I ERGONOMIA


DORADZTWO ZAWODOWE


BADANIA RYNKU PRACY


EDUKACJA EUROPEJSKA, REGIONALNA, HISTORYCZNA I OBYWATELSKA