O nas

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju wymiany między polskimi a zagranicznymi uczniami. Udzielamy pomocy instytucjom edukacyjnym i organizacjom non-profit oraz nieformalnym grupom młodzieży w zakresie działań związanych z interkulturowymi kompetencjami, rozwojem umiejętności oraz wdrażaniem różnych form edukacji pozarządowej w zależności od aktualnych potrzeb.

European Youth Centre Association is a non-governmental, non-profit organization, with the main aim to promote and support the development of the Polish-Foreign youth exchange. We profoundly support and help educational institutions and non-profit organizations, but also the informal youth groups in the spectrum of their activities regarding intercultural competences, ability development and implementing different forms of non-governmental education depending on their current needs.

Europejskie Centrum Młodzieży (ECM) wspiera młodzież w obszarach wolontariatu, budowania społeczeństwa obywatelskiego i edukacji pozaformalnej.

We support youth in fields of volunteering, establishing a proper citizen-like consciousness and non-formal education.

Cele przyświecające organizacji, realizowane są przez różnorodne aktywności, których szeroki wachlarz wynika z oddania inicjatywy w ręce młodzieży. Potwierdzają to inicjatywy podejmowane w ostatnich latach działalności ECM, m.in. w obszarach: rozwoju demokracji lokalnej, przedsiębiorczości społecznej, wolontariatu i odkrywania tożsamości regionalnej.

The aims of our organization are fulfilled by a range of different activities, a wide choice of which stems from our sacrifice towards the cause of supporting the youth. Our contribution towards the cause is also proven by the set of our initiatives, being undertaken for many years now, in the following fields: developing the mindset of local democracy, social enterprising, volunteering, and the discovery of the regional identity.

Od początku istnienia, czyli od 1998 roku, Stowarzyszenie zorganizowało dla setek młodych ludzi: wymiany młodzieży, szkolenia, spotkania z wolontariatem i różne akcje wspierające lokalne inicjatywy. Beneficjentami realizowanych projektów jest zarówno młodzież szkół średnich (stale współpracujemy z kilkudziesięcioma zespołami szkół oraz kilkudziesięcioma szkołami zagranicznymi). Przez lata aktywnej działalności zbudowaliśmy sieć stałego partnerstwa z podmiotami zagranicznymi (organizacjami z ponad dziesięciu krajów europejskich).

From the beginning of our existence in the year 1998, the European Youth Centre organized hundreds of activities for the youth: youth exchanges, pieces of training, local calls to action for initiatives. The beneficiaries of our presence have been youth learners, youth educators, youth workers, and adults. We have a very stable cooperation set between hundreds of national and foreign schools. Years of active presence have enabled us to build a solid network of partnerships from all continental countries.

Szczególne miejsce wśród proponowanych działań, od początku funkcjonowania organizacji zajmują aktywności w zakresie organizowania wymian młodzieżowych. Do tej pory zrealizowała trzydzieści dwie wymiany młodzieży, kilkadziesiąt szkoleń i seminariów. 
Podczas tych projektów poruszano min. takie tematy jak:

 • przyszłość Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorczość młodzieży,
 • udział młodych w demokracji,
 • wolontariat,
 • ekonomia społeczna.

A very special emphasis is always taken on our international youth exchanges. Up until now, we have conducted over 32 exchange projects, a couple of dozen pieces of training, and seminars. During these, as a benchmark for our output, the following were adapted:

 • The future of the European Union
 • Youth enterprising
 • Youth participation within the fields of democracy
 • Volunteering
 • Social economics

Naszym celem jest wyposażyć nauczycieli i młodzież w odpowiednie narzędzia, które ułatwią im znalezienie odpowiedzi na ważne pytania, takie jak „jak to jest uczyć się i żyć w innym kraju, szczególnie o wielokulturowym społeczeństwie”. Pomagamy  zwiększyć ich szanse na zatrudnienie oraz stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Wśród form edukacji nieformalnej i pozaformalnej stosowanych przez Europejskie Centrum Młodzieży można wyróżnić: wymiany młodzieży, warsztaty, projekty językowe, zajęcia terenowe, jak również liczne krajowe i międzynarodowe wydarzenia.

Our goal is to equip the teachers and young people with the right tools to help them find answers to important questions such as “what is it like to get an education and live in another country, especially with regard to a multicultural society”. We help increase their employability rates and become more competitive in their later work fields. The forms of non-formal and informal education used by the European Youth Center include youth exchanges, workshops, language projects, field activities, as well as numerous national and international events.

Inna forma naszej działalności powiązana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli z całej Polski, które skupia się w szczególności na rozwijaniu umiejętności interkulturalnych w zakresie prawa oświatowego, pozyskiwania funduszy unijnych na wprowadzanie nowoczesnych technologii do szkół oraz kreowania wizerunku szkoły na rynku europejskim.

Another form of our activity is related to the professional development of teachers from all over Poland, and it focuses in particular on developing intercultural skills in the field of educational law, obtaining EU funds for introducing modern technologies to schools, and creating the school’s image in the European market.

Europejskie Centrum Młodzieży promuje również partnerstwo strategiczne pomiędzy polskimi nauczycielami a instytucjami edukacyjnymi. Najnowszym narzędziem w realizacji partnerstw strategicznych między szkołami polskimi a zagranicznymi jest Pakiet Kontakt- jedyny w swoim rodzaju projekt wymiany międzynarodowej przez internet. Pozwala on na efektywne i bezpieczne nawiązanie partnerstw, zwłaszcza w trudnych warunkach pandemicznych COVID-19.

The European Youth Center also promotes strategic partnerships between Polish teachers and educational institutions. The newest tool in the implementation of strategic partnerships between Polish and foreign schools is the Pakiet Kontakt- a unique project of international exchange via the Internet. It allows for the effective and safe establishment of partnerships, especially in the difficult COVID-19 pandemic conditions.

W listopadzie 2019 roku został ukończony Europejski Plan Rozwoju Stowarzyszenia Europejskie Centrum Młodzieży. Podsumowuje on wykonywane w okresie ostatnich 4 lat badania i analizy zespołu, jednocześnie stawiając cele dla Stowarzyszenia do roku 2025, stanowiąc fundament rozwoju organizacji i jej kadry na przyszłość.

In November 2019, the European Development Plan of the European Youth Center Association was completed. It summarizes the research and analysis of the team carried out in the last 4 years while setting goals for us until 2025, constituting the foundation for the development of the organization and its staff for the future.

MISJA ECM:

 • Podstawowa myśl, która przyświeca Europejskiemu Centrum Młodzieży, może być streszczona w następującym stwierdzeniu: mieszkamy w jednej Europie, gdzie nie ma miejsca na podziały, wyznajemy podobne wartości, a naszym wspólnym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich obywateli. Mocno wierzymy, że może on być osiągnięty tylko wtedy, gdy mieszkańcy Europy będą się wzajemnie rozumieć.  Pociąga to za sobą długi proces ciągłych zmian w wymiarze wirtualnym oraz fizycznym.
 • W dzisiejszych czasach, wzajemne zrozumienie i kompetencje interkulturowe są ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ pozwalają ujrzeć przyczyny niektórych z dzisiejszych problemów, takich jak kryzys migracyjny. Źródeł rasizmu czy dyskryminacji możemy szukać w kulturowych, socjo-kulturowych i etnicznych różnicach.
 • Nie ma wątpliwości, że pozytywne zmiany nie będą możliwe bez odpowiedniej edukacji, w której zawierają się kompetencje interkulturowe, będące wynikiem edukacyjnych zajęć, a także, co najważniejsze, bez codziennego treningu w kierunku rozwoju naszych zachowań, umiejętności i wiedzy, niezbędnych w procesie wzajemnego zrozumienia.
 • Wszystkie inicjatywy i aktywności podjęte przez Europejskie Centrum Młodzieży, takie jak projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany młodzieży czy szkolenia nauczycieli podnoszą interkulturowe kompetencje uczestników.
 • Inicjatywa przyznawania certyfikatów SZKOŁOM OTWARTYM NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ jest nagrodą za uczestnictwo w zajęciach dla wybranych uczniów i nauczycieli na projektach ECM. Przyznawanie certyfikatów nauczycielom poświadcza wynik wdrożonych praktyk w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej w tym edukacji interkulturowej.
 • Poszerzanie horyzontów młodzieży i uzupełnianie ich edukacji w obszarach, które są zaniedbywane przez tradycyjny system kształcenia.

European Youth Centre’s mission:

 • The basic idea of ​​the European Youth Center can be summarized in the following statement: we live in one Europe, where there is no room for division, we share similar values, and our common goal is to guarantee the safety and well-being of all citizens. We firmly believe that it can only be achieved if the people of Europe understand each other. It entails a long process of constant changes in the virtual and physical dimensions.

 • Nowadays, mutual understanding and intercultural competencies are more important than ever as they allow us to see the causes of some of today’s problems, such as the migration crisis. We can look for sources of racism or discrimination in cultural, socio-cultural, and ethnic differences.

 • There is no doubt that positive changes will not be possible without proper education, which includes intercultural competencies resulting from educational activities, and, most importantly, without daily training to develop our behaviors, skills, and knowledge, necessary in the process of mutual understanding.

 • All initiatives and activities that are undertaken by the European Youth Center, such as educational projects, international youth exchanges, or teacher training, increase the intercultural competencies of the participants.

 • The initiative to award certificates to SCHOOLS OPEN TO INTERNATIONAL COOPERATION is a reward for participation in classes for selected students and teachers on ECM projects. Awarding certificates to teachers certifies the result of implemented practices in the field of informal and non-formal education, including intercultural education.

 • Widening the horizons of young people and supplementing their education in areas that are neglected by the traditional education system.

Kompetencje interkulturalne

Intercultural competencies

Nie ma edukacji bez wizji, która inspiruje, pobudza do działania – wizji przekonującej w swoich teoretycznych podstawach, a przemawiającej w praktyce- która zachęca i podtrzymuje w codziennej pracy. Każdy sukces zależy od obrania odpowiednej polityki edukacyjnej, która stworzy wizję społeczeństwa, w jakim chcemy żyć. Nauczyciele odgrywają fundamentalną rolę w przygotowaniu następnego pokolenia do życia w świecie, który bez wątpienia stanie się jeszcze bardziej wielokulturowy.  Kluczem do sukcesu będzie zaszczepienie edukacji interkulturowej w ich sercach i umysłach Już od 20 lat zapraszamy Państwa do skorzystania z katalogu naszych projektów edukacyjno-językowych (pozaszkolnym form edukacji) skierowanych do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce. Prezentujemy w nim projekty dla zorganizowanych grup szkolnych w 5 strefach językowych (angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej). Tak jak w poprzednich latach naszą misją jest rozszerzenie idei edukacji językowej w oparciu o metody aktywizujące procesy uczenia się i nauczania międzyprzedmiotowego.

There is no education without a vision that inspires and stimulates a certain action – a vision that is convincing in its theoretical foundations, and that speaks in practice – that encourages and supports in everyday work. Any success depends on choosing the right education policy that will create a vision of the society in which we want to live. Teachers play a fundamental role in preparing the next generation to live in a world that will no doubt become even more multicultural. The key to success will be to instill intercultural education in their hearts and minds. For 20 years now, we have been inviting you to use the catalog of our educational and language projects (extracurricular forms of education) aimed at students and teachers of all schools in Poland. We present their projects for organized school groups in 5 linguistic zones (English, German, French, Spanish, and Italian). As in previous years, our mission is to extend the idea of ​​language education based on methods that activate the processes of learning and cross-curricular teaching.

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji konkretnego projektu projektu przystępujemy do omówienia i szczegółowego określenia oczekiwań ze strony szkoły co do jego przebiegu. Starannie omawiamy cele i przedstawiamy środki ich osiągnięcia, w postaci indywidualnie przygotowanego programu edukacyjno – językowego. Co więcej, jako uznana instytucja w kraju i zagranicą, mamy przywilej, korzystając z wieloletniej współpracy ze szkołami zagranicznymi, udostępnić Państwu możliwość wizyty w wybranej placówce zgodnie z kierunkiem realizacji projektu. Dla uczniów to bezcenna możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z innych krajów, a dla szkoły realna szansa na znalezienie partnera do przyszłej współpracy na polu organizacji wymiany młodzieży.

Each time before starting the implementation of a specific project, we proceed to discuss and define in detail the expectations of the school regarding its course. We carefully discuss the goals and present the means of achieving them in the form of an individually prepared educational and language program. What’s more, as a recognized institution in the country and abroad, we have the privilege, taking advantage of many years of cooperation with foreign schools, to provide you with the opportunity to visit a selected facility in accordance with the direction of the project. For students, it is an invaluable opportunity to establish direct contact with peers from other countries, and for the school a real chance to find a partner for future cooperation in the field of youth exchange organization.

Nabory na nasze pozaszkolne formy edukacji realizujemy 3 razy w roku.

Terminy zgłoszeń udziału w projektach:

 • styczeń – czerwiec   (termin zgłoszenia upływa 25 października br.)
 • lipiec – sierpień         (termin zgłoszenia upływa 25 lutego br.)
 • wrzesień – grudzień (termin zgłoszenia upływa 25 kwietnia br.)