Fundacja Dzieci Pestalozzi (Pestalozzi’s Children Foundation- KDP Trogen), to szwajcarska organizacja pozarządowa, z ponad 70-letnim doświadczeniem, zapewniająca dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji
i promowania pokojowego współistnienia międzykulturowego. Fundacja Pestalozzi znajduje się w Trogen, w Szwajcarii, działa jednak na całym świecie i jest obecnie aktywna w czterech regionach: Ameryce Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Wschodniej oraz Europie Południowej i Wschodniej (Serbii, Macedonii i Mołdawii).Projekty wymiany międzykulturowej (International Exchange Projects- IEP) są jednym z głównych obszarów działania fundacji. Ponad 1000 dzieci, młodzieży i nauczycieli z Serbii, Macedonii, Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Białorusi uczestniczy w IEP rocznie. Te grupy młodych ludzi przebywają w KDP w Trogen przez dwa do trzech tygodni, uczestnicząc w kursach z zakresu komunikacji międzykulturowej, zwalczania dyskryminacji, tożsamości, rozwiązywania konfliktów i praw dziecka. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, Fundacja jest przekonana, że edukacja powinna zmierzać do rozwijania osobowości dziecka, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych oraz powinna nauczać pokojowego życie razem.

Pestalozzi’s Children Foundation – KDP Trogen is a Swiss non-governmental organization, amassing experience for over 70 years, providing unique access to education for children and youth, but also promoting peace and co-existence among cultures. Pestalozzi’s Foundation is set in Trogen, Switzerland and continues its worldwide activity, especially in the following four regions: Central America, South-East Asia, East Africa, but also South-East Europe (Serbia, Macedonia and Moldavia). The main spectrum of projects for KDP Trogen is the International Exchange Projects – IEP for short. Over a thousand children and teachers from Serbia, Macedonia, Moldavia, Ukraine, Russia and Belarus take part in IEP every year. Those groups spend from 2 to 3 weeks in KDP Trogen, participating in courses ranging from intercultural communication, combating discrimination, identity, conflict solving and children’s rights. Like the Children’s Rights Convention states, KDP Trogen agrees, that education should direct children towards personality development, talent discovery, exercising both mind and the body, but also teach the peaceful ways of living together in a shared world.

IEP rozwija się w Europie Środkowej i Wschodniej, a mianowicie w: Bośni i Hercegowinie, Albanii, Czarnogórze, Polsce. W związku z zaproszeniem naszego kraju do udziału w tym międzynarodowym projekcie, Europejskie Centrum Młodzieży – wybrane przez PCF jako organizacja partnerska – ma zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do udziału w tym ciekawym projekcie wymiany międzykulturowej i przedstawić plan realizacji przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w 4 krajach: Szwajcaria, Liechtenstein, Niemcy i Austria.

IEP, as of today, is being developed in South-East Europe, in Bosnia and Herzegovina, Albania, Montenegro and Poland. With regard to the invitation of Poland to participate in this international project, European Youth Centre, individually chosen by KDP Trogen as a partner organization, has the honour of inviting your school to take part in these activities of international intercultural exchange and put forward a summary of the project fulfilment. The project will be held in 4 countries: Switzerland, Liechtenstein, Germany and Austria.