O nas

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży jest pozarządową, organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju wymiany między polskimi a zagranicznymi uczniami. Udzielamy pomocy instytucjom edukacyjnym i organizacjom non-profit oraz nieformalnym grupom młodzieży w zakresie działań związanych z interkulturowymi kompetencjami, rozwojem umiejętności oraz wdrażaniem różnych form edukacji pozarządowej w zależności od aktualnych potrzeb.

Naszym celem jest wyposażyć nauczycieli i młodzież w odpowiednie narzędzia, które ułatwią im znalezienie odpowiedzi na ważne pytania, takie jak „jak to jest uczyć się i żyć w innym kraju, szczególnie o wielokulturowym społeczeństwie”. Pomagamy  zwiększyć ich szanse na zatrudnienie oraz stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Wśród form edukacji nieformalnej i pozaformalnej stosowanych przez Europejskie Centrum Młodzieży można wyróżnić: wymiany młodzieży, warsztaty, projekty językowe, zajęcia terenowe, jak również liczne krajowe i międzynarodowe wydarzenia.

Inna forma naszej działalności powiązana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli z całej Polski, które skupia się w szczególności na rozwijaniu umiejętności interkulturalnych w zakresie prawa oświatowego, pozyskiwania funduszy unijnych na wprowadzanie nowoczesnych technologii do szkół oraz kreowania wizerunku szkoły na rynku europejskim.

Europejskie Centrum Młodzieży promuje również partnerstwo strategiczne pomiędzy polskimi nauczycielami a instytucjami edukacyjnymi.

 

MISJA ECM:

  • Podstawowa myśl, która przyświeca Europejskiemu Centrum Młodzieży, może być streszczona w następującym stwierdzeniu: mieszkamy w jednej Europie, gdzie nie ma miejsca na podziały, wyznajemy podobne wartości, a naszym wspólnym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich obywateli. Mocno wierzymy, że może on być osiągnięty tylko wtedy, gdy mieszkańcy Europy będą się wzajemnie rozumieć.  Pociąga to za sobą długi proces ciągłych zmian w wymiarze wirtualnym oraz fizycznym.
  • W dzisiejszych czasach, wzajemne zrozumienie i kompetencje interkulturowe są ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości, ponieważ pozwalają ujrzeć przyczyny niektórych z dzisiejszych problemów, takich jak kryzys migracyjny. Źródeł rasizmu czy dyskryminacji możemy szukać w kulturowych, socjo-kulturowych i etnicznych różnicach.
  • Nie ma wątpliwości, że pozytywne zmiany nie będą możliwe bez odpowiedniej edukacji, w której zawierają się kompetencje interkulturowe, będące wynikiem edukacyjnych zajęć, a także, co najważniejsze, bez codziennego treningu w kierunku rozwoju naszych zachowań, umiejętności i wiedzy, niezbędnych w procesie wzajemnego zrozumienia.
  • Wszystkie inicjatywy i aktywności podjęte przez Europejskie Centrum Młodzieży, takie jak projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany młodzieży czy szkolenia nauczycieli podnoszą interkulturowe kompetencje uczestników.
  • Inicjatywa przyznawania certyfikatów SZKOŁOM OTWARTYM NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ jest nagrodą za uczestnictwo w zajęciach dla wybranych uczniów i nauczycieli na projektach ECM. Przyznawanie certyfikatów nauczycielom poświadcza wynik wdrożonych praktyk w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej w tym edukacji interkulturowej.

 

Kompetencje interkulturalne

Nie ma edukacji bez wizji, która inspiruje, pobudza do działania – wizji przekonującej w swoich teoretycznych podstawach, a przemawiającej w praktyce- która zachęca i podtrzymuje w codziennej pracy.

Każdy sukces zależy od obrania odpowiednej polityki edukacyjnej, która stworzy wizję społeczeństwa, w jakim chcemy żyć.

Nauczyciele odgrywają fundamentalną rolę w przygotowaniu następnego pokolenia do życia w świecie, który bez wątpienia stanie się jeszcze bardziej wielokulturowy.  Kluczem do sukcesu będzie zaszczepienie edukacji interkulturowej w ich sercach i umysłach

 

Już od 20 lat zapraszamy Państwa do skorzystania z katalogu naszych projektów edukacyjno-językowych (pozaszkolnym form edukacji) skierowanych do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce. Prezentujemy w nim projekty dla zorganizowanych grup szkolnych w 5 strefach językowych (angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej).

Tak jak w poprzednich latach naszą misją jest rozszerzenie idei edukacji językowej w oparciu o metody aktywizujące procesy uczenia się i nauczania międzyprzedmiotowego.

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji konkretnego projektu projektu przystępujemy do omówienia i szczegółowego określenia oczekiwań ze strony szkoły co do jego przebiegu. Starannie omawiamy cele i przedstawiamy środki ich osiągnięcia, w postaci indywidualnie przygotowanego programu edukacyjno – językowego.

Co więcej, jako uznana instytucja w kraju i zagranicą, mamy przywilej, korzystając z wieloletniej współpracy ze szkołami zagranicznymi, udostępnić Państwu możliwość wizyty w wybranej placówce zgodnie z kierunkiem realizacji projektu. Dla uczniów to bezcenna możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z innych krajów, a dla szkoły realna szansa na znalezienie partnera do przyszłej współpracy na polu organizacji wymiany młodzieży.

Nabory na nasze pozaszkolne formy edukacji realizujemy 3 razy w roku.

Terminy zgłoszeń udziału w projektach:

  • styczeń – czerwiec   (termin zgłoszenia upływa 25 października br.)
  • lipiec – sierpień         (termin zgłoszenia upływa 25 lutego br.)
  • wrzesień – grudzień (termin zgłoszenia upływa 25 kwietnia br.)